Właściwość miejscowa

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2015.790 j.t.) Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, przy czym Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o  wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. 


Komornik Sądowy Dawid Dzionsko informuje, iż wobec braku zaległości w prowadzeniu przez niego egzekucji przekraczających sześć miesięcy (art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.       

Właściwym obszarem działania Kancelarii Komornika Sądowego Dawida Dzionsko jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie, tj. miasto Chorzów oraz Świętochłowice Do egzekucji z nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów oraz Świętochłowice właściwy jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie.