🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Czy komornik ściąga alimenty?

Alimenty należy spłacać terminowo. W sytuacji, w której wierzyciel nie otrzymuje na swoje konto zasądzonej kwoty, może zwrócić się o pomoc do komornika. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych przebiega zazwyczaj według ściśle określonych reguł, dobrze zatem wiedzieć, w jaki sposób komornik egzekwuje zapłatę określonej sumy. Zachęcamy do lektury.

Alimenty – czym są? Kto jest zobowiązany do zapłaty?

Alimentami nazywa się regularne i obligatoryjne świadczenie uiszczane najczęściej na rzecz członków rodziny. Do cyklicznych opłat zobowiązani są zwykle krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Warto natomiast podkreślić, że rodzina bliższego rzędu jest zawsze zobowiązana przed krewnymi dalszego rzędu. 

Co więcej, obowiązek alimentacyjny może obejmować również jednego z małżonków, tuż po orzeczeniu separacji oraz rozwiązaniu lub też unieważnieniu małżeństwa. Warto również wiedzieć, że od świadczeń alimentacyjnych na rzecz rodzeństwa można się uchylić, jeżeli będą one wiązać się z nadmiernym uszczerbkiem finansowym dla najbliższej rodziny osoby zobowiązanej. 

Problem alimentacyjny

Niestety, w Polsce wiele rodzin zmaga się z problemem alimentacyjnym, w którym osoba zobowiązana, uchyla się od zapłaty lub też opłaca zasądzoną sumę pieniędzy w sposób nieregularny. W takiej sytuacji należy przede wszystkim pamiętać, że liczy się dobro dziecka. Świadczenie alimentacyjne ma pokrywać część kosztów jego utrzymania oraz edukacji. Nie zawsze jeden rodzic jest w stanie opłacić wszystkie zobowiązania, dlatego ma on prawo zgłosić się o pomoc do komornika, który zajmie się przeprowadzeniem egzekucji alimentów.

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo materialne, wierzyciel lub też, gdy nie jest on pełnoletni, jego ustawowy pełnomocnik, mogą złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów. W dokumencie tym musi zostać dokładnie wskazane świadczenie, które ma zostać spełnione, należy również podać konkretny tytuł wykonawczy. Jest nim zwykle wyrok z sądu z tytułem wykonalności lub też ugoda alimentacyjna, która została zawarta pomiędzy rodzicami. 

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zawierać też między innymi dane osobowe, adres dłużnika i kwotę zaległych alimentów wraz z odsetkami. W momencie, gdy stałe miejsce pobytu nie jest znane, do wniosku załącza się jeszcze żądanie o ustanowienie dla dłużnika kuratora. W dokumencie tym nie należy jednak wskazywać sposobu ściągnięcia długów, ponieważ w procesie egzekucji alimentów komornik może odzyskać środki według wszystkich, zgodnych z prawem sposobów. 

Jak wygląda egzekucja alimentów?

Egzekucja jest przeprowadzana od razu, już po wyroku sądu I instancji. Komornik ma za zadanie ustalenie stanu majątkowego dłużnika, a także kwoty jego zarobków. Wskazane jest również sprawdzenie majątku w miejscu zamieszkania oraz określenie wszystkich źródeł dochodu. Jeśli komornikowi nie uda się ustalić miejsca zamieszkania dłużnika, może on zwrócić się o pomoc do policji.

W procesie egzekucyjnym komornik korzysta z publicznie dostępnych rejestrów. Dochodzenie powinno być przeprowadzane przez egzekutora okresowo, natomiast odstępy pomiędzy określonymi etapami, nie powinny przekraczać 6 miesięcy. 

Osoby, które mimo zasądzonych na ich rzecz alimentów, nie otrzymują pieniędzy na swoje konto, mogą zgłosić się do komornika z prośbą o pomoc w ściągnięciu należnych środków pieniężnych od dłużnika. Jeżeli wierzyciel jest osobą niepełnoletnią, w jego imieniu wniosek może złożyć jego prawny pełnomocnik. Podczas przeprowadzania egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik stara się ustalić wysokość majątku dłużnika, a także ściągnąć od niego należną kwotę. Egzekutor korzysta wyłącznie z ogólnodostępnych źródeł informacji

Opublikuj:

Pozostałe wpisy