🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Dawida Dzionsko

Kancelaria komornicza Chorzów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Dawid Dzionsko podchodzi do realizowanych spraw z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, Kancelaria dokłada wszelkich starań, by postępowanie egzekucyjne zakończyło się sukcesem, a wierzyciel odzyskał wszystkie przysługujące mu należności.

Działa przy tym zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i etyką zawodu komornika. Warto w tym miejscu podkreślić, że Kancelaria dysponuje sporym doświadczeniem w realizowaniu różnego rodzaju postępowań egzekucyjnych. Dzięki czemu może nieść skuteczną pomoc w rozwiązywaniu nawet dość skomplikowanych spraw. Zakres realizowanych czynności obejmuje między innymi: wszczęcie postępowania w celu opróżnienia lokalu, ustalenie stanu majątkowego dłużnika, sporządzenie inwentarza czy wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, zabezpieczenie roszczeń itp.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie wnioski i niezbędne oświadczenia można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu na poszukiwaniach. Wszystkie dokumenty znajdują się w jednym miejscu.

Komornik Sądowy Dawid Dzionsko przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny sprawujący urząd przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy m.in. wykonywanie rozstrzygnięć w związku z roszczeniami cywilnymi. Komornik sądowy ma prawo zająć mienie dłużnika po to, by uregulować należności względem wierzyciela. Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC) określa środki podlegające zajęciu. Są to:

 • wynagrodzenie za pracę – do czasu pełnego pokrycia długu, dłużnik nie może odbierać wynagrodzenia (poza częścią wolną) oraz nim rozporządzać w żaden sposób,
 • rachunek bankowy (obejmuje wszystkie konta osoby zadłużonej),
 • ruchomości będące we władaniu dłużnika (np. samochód, sprzęt elektroniczny),
 • nieruchomości.

Czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik sądowy zajmuje się wykonywaniem czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych. Przeprowadza spis inwentarza (czynnych składników spadku), przygotowuje protokół stanu faktycznego majątku dłużnika, zabezpiecza roszczenia. Prowadzi egzekucje sądowe po wydaniu przez sąd tytułu wykonawczego. W zależności od przypadku może zająć świadczenia pieniężne lub niepieniężne, które zostaną zlicytowane, a następnie sprzedane po to, by spłacić zadłużenie względem wierzyciela. Do obowiązków komornika sądowego należy również doręczanie powiadomień sądowych na wniosek organizatora licytacji oraz nadzorowanie licytacji. 

Jak zostać komornikiem sądowym?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Do jego obowiązków należy prowadzenie spraw egzekucyjnych na mocy orzeczeń sądu, które polegają na ściągnięciu od dłużnika należności na rzecz wierzyciela. Ponadto, do zadań komornika należy również między innymi dokonywanie spisu inwentarza i sporządzanie protokołów stanu faktycznego przed rozpoczęcie postępowania w sądzie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi działać zgodnie z przepisami prawa.

Kto może zostać komornikiem?

Zawód komornika jest regulowany określoną ustawą. Aby móc zostać funkcjonariuszem publicznym, należy spełnić szereg wymogów. Wśród nich można wymienić:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub też administracyjne,
 • ukończenie 26 lat,
 • przepracowanie przynajmniej 2-óch lat na stanowisku asesora komorniczego,
 • obywatelstwo polskie,
 • odbycie aplikacji komorniczej,
 • niekaralność,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Aplikacja komornicza

Każdy kandydat na komornika musi odbyć obowiązkową aplikację komorniczą. Zanim jednak do niej przystąpi, zdaje egzamin konkursowy, który organizowany jest raz w roku. Test ten weryfikuje wiedzę kandydata, dotyczącą zakresu prawa administracyjnego, samorządowego oraz konstytucyjnego. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia wpisanie kandydata na listę aplikantów. Aplikacja trwa 2 lata, a na sam koniec zdaje się egzamin komorniczy, który podsumowuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, zdobytą w ciągu tych 2-óch lat.


Po aplikacji przyszły komornik musi kolejne 2 lata przepracować na stanowisku asesora, zanim stanie się komornikiem sądowym.

Kancelaria komornicza przy sądzie rejonowym w Chorzowie 

Zapraszamy do skorzystania z usług kancelarii komorniczej od poniedziałku do piątku. Kancelaria znajduje się przy ulicy Pocztowej 7/6, Świętochłowice. W pilnych sprawach, zachęcamy do kontaktu telefonicznego +48 (32) 307-61-72 bądź mailowego chorzow.dzionsko@komornik.pl.

W celu zapewnienia skuteczności i szybkości prowadzonych postępowań egzekucyjnych kancelaria korzysta z dostępnych udogodnień i systemów informatycznych, które prezentujemy poniżej:

Kancelaria komornicza Chorzów - warto wiedzieć

e-Sąd EPU
W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, kancelaria dysponuje możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych. ID Kancelarii - E sąd - 2478
CEPIK 2.0
System ten umożliwia kancelarii komornika uzyskiwanie informacji dotyczących posiadanego majątku dłużnika w postaci pojazdów mechanicznych stanowiących jego własność lub współwłasność, z których może być prowadzona
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej umożliwia elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem a organami administracji publicznej co znacząco przyspiesza czas postępowanie egzekucyjnego.
CEIDG
Rozszerzony dostęp do informacji zawartych w CEIDG, umożliwia komornikowi pozyskanie informacji o dłużniku takich jak numer PESEL dłużnika czy adresy dłużnika. Komornik posiada dostęp do informacji niedostępnych dla normalnych użytkowników, którzy nie są funkcjonariuszami publicznymi
E-ZUS
Dzięki aplikacji udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć koszt zapytania, koszt doręczenie korespondencji, tym samym odciążając wierzyciela od konieczności pokrycia zawyżonej zaliczki wstępnej przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
Monitor Postępowania Egzekucyjnego
MPE/Komornik Online
Monitor Postępowania Egzekucyjnego oraz Komornik Online to portal dostępowy dla komorników i wierzycieli w zakresie wymiany informacji o toczących się postępowaniach egzekucyjnych. Jest to bezpieczny system internetowy, który udostępnia informacje o postępowaniach egzekucyjnych zawarte w aplikacji komorniczej. Dzięki temu, że informacje wyświetlane przez MPE pochodzą bezpośrednio od komornika sądowego, są zawsze aktualne i zgodne z jego wiedzą.
KIR OGNIVO
Poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, kancelaria ma możliwość sprawdzenia poprzez system OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w kilkuset polskich bankach w tym komercyjnych i spółdzielczych. W trakcie prowadzonego postępowania bezpłatnie dokonujemy zapytania do wszystkich banków w ramach posiadanego pakietu, co nie wiąże się z koniecznością uiszczenia zaliczki przez wierzyciela. W przypadku ujawnienia majątku dłużnika w postaci posiadanego rachunku bankowego automatycznie dokonywane jest elektroniczne zajęcie.
EKW
System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zapewnia szybki dostęp do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe jest sprawne ustalenie nieruchomości należących do dłużników a następnie dokonanie skutecznego elektronicznego zajęcia ujawnionej nieruchomości dłużnika.
CPD MSWiA
Dostęp do systemu Centrum Personalizacji Dokumentów pozwala kancelarii komornika na elektroniczne składanie wniosków o udostępnienie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
KRS
Dostęp do systemu KRS-ONLINE umożliwia komornikowi pozyskanie danych o wszystkich podmiotach gospodarczych obejmowanych przez Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzonych przez nie działalnościach gospodarczych oraz powiązaniach z innymi podmiotami
REGON
Dostęp do informacji udostępnionych przez GUS, umożliwia komornikowi sprawdzenie identyfikatorów dłużnika oraz informacje o prowadzonych firmach lub działalnościach gospodarczych.

Niniejsza strona nie stanowi reklamy działalności kancelarii. Służy jedynie celom informacyjnym.