Informacje dla wierzyciela

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady na piśmie lub ustnie do protokołu. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Komornik Sądowy informuje, iż wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Ponadto, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 

Wzory pism dla Wierzycieli

Wniosek

o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek

o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów

Wniosek

o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek

o wszczęcie postępowania w celu opróżnienia lokalu

Oświadczenie

o wyborze komornika

Wniosek

o doręczenie korespondencji