Właściwość miejscowa

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. (Dz.U.2018.771  z późn.zm,) Komornik Sądowy Dawid Dzionsko informuje, iż właściwym obszarem jego działania jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie, tj. miast Chorzów oraz Świętochłowice.

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości Sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wniosek wraz z oświadczeniem o wyborze komornika jest dostępny w dziale WNIOSKI lub można pobrać bezpośrednio klikając w jeden z poniższych linków:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Dawid Dzionsko informuje iż jest właściwy do egzekucji nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów oraz Świętochłowice.

 

Właściwość Komornika przy egzekucji alimentów

Wierzyciel, który zamierza skierować wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów lub renty mającej charakter alimentów może skorzystać z prawa przysługującego mu na podstawie art. 1081 § 1 k.p.c. (przemienna właściwość miejscowa komornika) i skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Tym samym, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Dawid Dzionsko będzie właściwy do przeprowadzenia egzekucji alimentów, jeżeli dłużnik lub wierzyciel mieszka na terenie miasta Chorzów oraz Świętochłowice.

 

Dostarczanie korespondencji

Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej, wykonuje ponadto  na zlecenie sądu lub na wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391§ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

 

Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2020

Komornik Sądowy Dawid Dzionsko informuje, iż wobec braku zaległości w prowadzeniu przez niego egzekucji przekraczających sześć miesięcy (art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych) uprawniony jest do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.

 
Wykaz miast z Apelacji Katowickiej, dot. możliwości przyjmowania spraw egzekucyjnych przez Kancelarię Komornika Dawida Dzionsko