🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Wnioski dla Wierzycieli

Wzory pism dla Wierzycieli

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym w oryginale. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady na piśmie lub ustnie do protokołu. We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Komornik Sądowy informuje, iż wierzyciel może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Ponadto, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Postępowanie egzekucyjne nie jest wszczynane z urzędu. Wierzyciele, którzy chcą między innymi odzyskać swoje pieniądze, muszą pobrać odpowiedni wniosek, wypełnić i dostarczyć go komornikowi. Co więcej, w przypadku egzekucji w sprawie cywilnej, są zobowiązani także uzyskać klauzulę wykonalności dla swojego wyroku lub nakazu zapłaty.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wnioseko wszczęcie postępowania w celu opróżnienia lokalu

Oświadczenie o wyborze komornika

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika

Wniosek o doręczenie korespondencji

DŁUŻNIK MOŻE DOKONYWAĆ WPŁAT NA KONTO KANCELARII Z PODANIEM W TYTULE PRZELEWU SYGNATURY SPRAWY I NAZWISKA

Konto Bankowe

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu
08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Kim jest dłużnik?

Dłużnikami nazywa się osoby, przeciwko którym jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Obowiązkiem osób tych jest spełnianie świadczeń pieniężnych lub też niepieniężnych na rzecz wierzycieli. Co więcej, dłużnik jest zobowiązany także do poniesienia kosztów egzekucji, musi on zatem jak najszybciej skontaktować się z kancelarią komorniczą.

Czy można się w jakiś sposób przygotować na przyjście komornika?

W momencie, gdy dłużnik otrzyma pismo, informujące go o wszczęciu egzekucji, może od razu podjąć kontakt z komornikiem, w celu spłacenia swojego długu lub też przedstawienia stanu majątkowego. Zadaniem komornika jest wyegzekwowanie obowiązku zasądzonego w tytule wykonawczym egzekucji. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym ma zatem prawo zająć majątek dłużnika, między innymi konto bankowe, w tym: wynagrodzenie za pracę, czy pieniądze z tytułu zwrotu nadpłaty podatków itp.

Środki pomocne dłużnikom

Warto jednak pamiętać, że przepisy, które regulują postępowanie egzekucyjne, również przewidują szereg środków, służących i pomocnych dłużnikowi. Jeśli komornik zajmie dłużnikowi, np. samochód lub nieruchomość, a dłużnik dysponuje innym majątkiem na spłatę wierzyciela, może zażądać zawieszenia egzekucji z samochodu oraz nieruchomości. Co więcej, dłużnik ma również prawo zażądania zastosowania wobec niego najmniej uciążliwego sposobu egzekucji. Wszystko jest natomiast uwarunkowane podejściem osoby zadłużonej do sprawy. Rozsądniej jest zatem podjąć dialog z komornikiem i skupić się na rozwiązaniu problemu, jakim są ciążące długi. Ponadto, warto zaproponować termin spłaty i wykazać swój majątek. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią komorniczą.

Wypełnianie wniosku – co trzeba wiedzieć?

Dokument należy wypełnić go zgodnie z przedstawionymi wytycznymi. Przede wszystkim trzeba wymienić w nim, między innymi właściwe strony postępowania oraz miejsce ich zamieszkania, itp. Uzupełniony dokument można wysłać pocztą lub też dostarczyć go osobiście komornikowi.

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych – dobrze sformułowany wniosek musi zawierać, między innymi: wymienione strony postępowania, miejsce ich zamieszkania i wysokość świadczenia.
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty – wierzyciel nie musi samodzielnie wykazywać majątku dłużnika lub też określać sposobu danej egzekucji. Zadania te należą już do komornika.
  • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza – najrozsądniej jest zdecydować się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dzięki temu spadkobierca ma ograniczoną odpowiedzialność za długi do wysokości majątku, który wchodzi w skład spadku.
  • Wniosek o wszczęcie postępowania w celu opróżnienia lokalu – komornik, wyznaczając odpowiedni termin, wzywa dłużnika do dobrowolnego wykonania nakazu, który został nałożony przez sąd.

 

Warto pamiętać o tym, że komornik samodzielnie nie decyduje o tym, co dłużnikowi konkretnie ma zostać zajęte. Co więcej, nie może również zająć całości jego wynagrodzenia. Jeśli mają Państwo inne pytania dotyczące wypełniania wniosków lub też procedury egzekucji, jestem do dyspozycji. Zapraszam do kontaktu.

Oświadczenie Dłużnika w trybie art. 801 k.p.c.