🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Zakres działań

W przypadku, kiedy wierzycielowi lub też firmie windykacyjnej nie udaje się wyegzekwować zapłaty od dłużnika, ponieważ uchyla się on od uiszczenia długu, sprawa trafia do sądu. Stamtąd najczęściej na drogę postępowania komorniczego. Komornik sądowy, jako gwarant wykonalności wyroku, przejmuje sprawę. Funkcjonariusz działa przy właściwym dla prowadzenia swojej działalności lub miejsca zamieszkania, sądzie rejonowym. 

Warto pamiętać, że zadłużyć można się bardzo łatwo, wystarczy nie spłacić kilku zobowiązań. Najrozsądniej jest decydować się na wzięcie pożyczki lub kredytu tylko wtedy, gdy rzeczywiście dysponuje się co miesiąc określoną kwotą, która umożliwia spłatę zadłużenia. 

Komornik sądowy ma dość szeroki wachlarz uprawnień, ale też obowiązków, jakie musi wykonywać. Podlega on bezpośrednio nadzorowi prezesa sądu rejonowego, przy którym sprawuje swój urząd, jak również Ministrowi Sprawiedliwości, który powołuje go na stanowisko. Komornik jest zobowiązany między innymi do odzyskiwania należności pieniężnych, dokonywania eksmisji, a także między innymi do zabezpieczenia spadku. 

Zadania komornika sądowego

Do podstawowych zadań komornika sądowego można zaliczyć:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia,
 • wprowadzanie w posiadanie nieruchomości,
 • odebranie nieruchomości,
 • spis inwentarza po zmarłym,
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli) wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami – ale tylko na wniosek organizatora licytacji,
 • odnajdywanie oraz egzekwowanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela,
 • osobiste doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru,
 • zabezpieczenie spadku
 • zajęcie majątku dłużnika

Egzekucja komornicza

Jednym z głównych zadań komornika sądowego jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego na podstawie sądowego nakazu zapłaty i na życzenie wierzyciela. Egzekucja komornicza ma doprowadzić do odzyskania należności od dłużnika. 

Pierwszym zadaniem komornika jest ustalenie majątku dłużnika oraz tego, w jaki sposób najlepiej jest przeprowadzić konkretną egzekucję. Kolejnym krokiem jest zajęcie komornicze, np. pensji, nieruchomości lub też ruchomości, należących do dłużnika oraz spieniężenie ich. Aby proces przebiegał sprawniej, komornik wzywa zwykle dłużnika do ujawnienia swojego majątku. Osoba ta jest zobowiązana do podania wszystkich informacji, w innym wypadku grozi jej kara grzywny bądź też areszt.

Warto pamiętać, że komornik wykonuje wyłącznie wyrok sądu, jego rolą nie jest ocena zasadności samego wyroku. Dłużnicy, którzy chcą podjąć dialog z komornikiem, mogą negocjować formę spłaty długu i, np. rozłożyć go na raty. Jeśli dłużnik dobrowolnie zechce spłacać swoje zobowiązania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że egzekucja komornicza zostanie wstrzymana.

Przywileje usprawniające pracę komornika sądowego

Należy podkreślić, że komornik sądowy ma prawo korzystać z pewnych przywilejów, któe mogą znacząco usprawniać jego pracę. Różnego rodzaju organy administracji publicznej, banki, instytucje skarbowe, kasy oszczędnościowo-kredytowe, spółdzielnie mieszkaniowe, na wniosek komornika, mają obowiązek udzielić mu najistotniejszych informacji, niezbędnych do prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

Co więcej, komornik sądowy często współpracuje z podmiotami, np. ZUS, EPU, Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców czy CEiDG. Należy też podkreślić, że pomimo dość szerokich możliwości prawnych, komornik jako funkcjonariusz publiczny może również ponieść konsekwencje swoich czynów. Bierze zatem pełną odpowiedzialność za swoje błędy czy ewentualne niedociągnięcia w pracy, np. za szkody, jakie mogą powstać w wyniku ujawnienia tajemnicy bankowej lub skarbowej.

Jakie są zasady wykonywania zawodu komornika?

Podczas wykonywania swoich obowiązków komornik sądowy musi przestrzegać pewnych zasad. Jest między innymi zobowiązany do używania identyfikatora, który wydawany jest przez Krajową Radę Komorniczą. Musi on zawierać jego imię, nazwisko, zdjęcie, określenie pełnionej funkcji oraz oznaczenie właściwego sądu, przy którym działa. Dzięki temu każdy może zidentyfikować osoby uprawnione do podejmowania czynności komorniczych. Komornik sądowy prowadzi własną kancelarię, w której przyjmuje swoich klientów.

Zachęcam do skorzystania z moich usług. Rzetelnie i profesjonalnie podchodzę do swojej pracy, szybko podejmuję odpowiednie czynności, które znacznie przyspieszają rozwiązanie danej sprawy.

Niniejsza strona nie stanowi reklamy działalności kancelarii. Służy jedynie celom informacyjnym.