🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Właściwość miejscowa Kancelarii Komornika Sądowego

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. (Dz.U.2018.771  z późn.zm,) Komornik Sądowy Dawid Dzionsko informuje, iż właściwym obszarem jego działania jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chorzowie, tj. miast Chorzów oraz Świętochłowice.

Jednocześnie tut. Komornik jest uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika tj. Sąd Apelacyjny w Katowicach. Poniżej Wykaz miast z Apelacji Katowickiej, dot. możliwości przyjmowania spraw egzekucyjnych przez Kancelarię Komornika Dawida Dzionsko

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości Sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wniosek wraz z oświadczeniem o wyborze komornika jest dostępny w dziale WNIOSKI lub można pobrać bezpośrednio klikając w jeden z poniższych linków:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Dawid Dzionsko informuje iż jest właściwy do egzekucji nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów oraz Świętochłowice.

Właściwość Komornika przy egzekucji alimentów

Wierzyciel, który zamierza skierować wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów lub renty mającej charakter alimentów może skorzystać z prawa przysługującego mu na podstawie art. 1081 § 1 k.p.c. (przemienna właściwość miejscowa komornika) i skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Tym samym, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Dawid Dzionsko będzie właściwy do przeprowadzenia egzekucji alimentów, jeżeli dłużnik lub wierzyciel mieszka na terenie miasta Chorzów oraz Świętochłowice.

Dostarczanie korespondencji

Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej, wykonuje ponadto na zlecenie sądu lub na wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391§ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

Wybór komornika spoza rewiru

Co istotne, jeśli chcą Państwo złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika, nie musicie tego robić, decydując się wyłącznie na usługi komornika z rewiru właściwego. Można swobodnie zdecydować się na komornika spoza rewiru, oczywiście w obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym jest położona kancelaria z rewiru właściwego. Jeżeli zatem jako wierzyciele skorzystają Państwo z tego prawa, koniecznie wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, musicie złożyć odpowiednie oświadczenie, że korzystacie z prawa wyboru komornika. Wystarczy w tym celu napisać jedno zdanie: „wierzyciel korzysta z możliwości wyboru komornika”

Kiedy nie można dokonać wyboru komornika?

Nie w każdym przypadku istnieje natomiast możliwość wyboru odpowiedniego komornika w obszarze właściwości sądu apelacyjnego. Dzieje się tak w sytuacjach o:

  • egzekucję z nieruchomości (w tym wypadku zwykle decyduje miejsce położenia danej nieruchomości),
  • wydanie nieruchomości,
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy,
  • w sytuacjach, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Jeśli sprawa komornicza będzie związana z którąś z powyższych sytuacji, może działać wyłącznie komornik z określonego rewiru.

Warto wiedzieć również, że komornik może odmówić przyjęcia danej sprawy spoza rewiru, w momencie, gdy liczba wniosków w określonym roku od jednego wierzyciela przekroczyła liczbę 100.

Zapraszam serdecznie do kontaktu ze mną. Jeśli chcą Państwo wszcząć egzekucję spoza rewiru, również z chęcią omówię szczegóły zakresu prac.