🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Zajęcie majątku dłużnika

Zajęcie majątku dłużnika jest jednym z głównych mechanizmów egzekwowania należności w ramach postępowania komorniczego. Stanowi ono zasadniczy etap procesu windykacyjnego, który ma na celu zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez przymusowe zrealizowanie zobowiązań dłużnika.

Zajęcie majątku polega na wydaniu przez komornika odpowiedniego postanowienia o objęciu poszczególnych składników majątku dłużnika procesem egzekucyjnym. Składniki te mogą obejmować różne rodzaje aktywów: od nieruchomości, przez ruchomości, aż po prawa majątkowe (np. wynagrodzenie za pracę, świadczenia z ubezpieczeń, czy prawa z rachunków bankowych). W praktyce dłużnik traci możliwość swobodnego dysponowania tymi składnikami – nie może ich sprzedać, obciążyć, czy w inny sposób przekazać na rzecz innej osoby.

Majątek dłużnika może być zajęty, gdy egzekucja jest zgodna z prawem, a dłużnik nie wywiązał się z zobowiązań pomimo upływu terminu na dobrowolne ich spełnienie. Wierzyciel, który ma tytuł wykonawczy (np. prawomocne wyroki sądowe, ugody zawarte przed sądem, tytuły egzekucyjne wydane przez inne organy), może zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Zajęcie majątku dłużnika – korzyści dla wierzyciela

Zajęcie majątku dłużnika przynosi szereg korzyści dla wierzyciela. Przede wszystkim, daje mu ono możliwość odzyskania należnych mu środków. Dodatkowo, postępowanie komornicze odbywa się zgodnie z ustalonym procesem, który ma na celu zapewnienie jak największej ochrony praw wierzyciela. Wreszcie, działanie komornika jest kontrolowane przez państwo, co gwarantuje jego legalność i daje pewność, że wszystkie czynności egzekucyjne będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Osoby, które szukają pomocy z zakresu egzekwowania długów, zachęcam do kontaktu. Świadczę profesjonalne usługi w zakresie windykacji.

Niniejsza strona nie stanowi reklamy działalności kancelarii. Służy jedynie celom informacyjnym.