🏠 ul. Pocztowa 7/6, 41 - 600 Świętochłowice

ING Bank Śląski SA O. w Bytomiu 08 1050 1230 1000 0092 3904 9928

Wykonywanie innych tytułów wykonawczych

Komornik może przeprowadzić postępowanie na podstawie tytułu egzekucyjnego, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Najczęściej jest to wyrok bądź sądowy nakaz zapłaty. Innymi tytułami egzekucyjnymi są:

  • prawomocne orzeczenie sądu lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem,
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji,
  • bankowy tytuł egzekucyjny,
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustaw szczególnych podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Oprócz sporządzania protokołu stanu faktycznego i zajęcia majątku dłużnika istnieją inne rodzaje tytułów wykonawczych, które komornik może podjąć w celu egzekucji zaległych należności to: 

  • zajęcie rachunku bankowego – komornik może uzyskać tytuł wykonawczy, który upoważnia go do zabezpieczenia środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku bankowym dłużnika, w celu przeznaczenia ich na spłatę zobowiązania,
  • zajęcie wynagrodzenia – komornik na podstawie tytułu wykonawczego zostaje uprawniony do zajęcia części wynagrodzenia dłużnika i może dokonać potrąceń, np. w celu pokrycia świadczeń alimentacyjnych,
  • zajęcie nieruchomości – komornik może zająć prawnie nieruchomość, by przeprowadzić jej licytację, w celu uzyskania pieniędzy na spłatę wierzyciela,
  • zajęcie innych składników majątku – komornik może na podstawie tytułu wykonawczego zająć także pojazdy, przedmioty wartościowe, konta inwestycyjne czy udziały w spółkach. 

Inne tytuły wykonawcze obejmują również egzekucję z emerytury i renty. Ich podstawą do wykonania są także umowy cywilnoprawne (sprzedaży, najmu, pożyczki czy umowa o dzieło), wezwania do zapłaty, postanowienia arbitrażowe i wyroki nakazowe. 

Niniejsza strona nie stanowi reklamy działalności kancelarii. Służy jedynie celom informacyjnym.